Vergil

269 tekstów – auto­rem jest Ver­gil.

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2018, 19:00

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

Mocniej sobą, silniej teraz

Przychodzą bez zapowiedzenia,
wie­czne sny, chmu­ry i zdeszczenia
świ­ty, słońca wschodzące, przebudzenia.

Wi­tają zza ro­gu, z cienia za­pom­nienia , w łza­wych po­tokach, śmie­chu zatrzęsieniach.
Nies­podzian­ki, tchu poruszenia.
Lęki, udręki, dłonie po­dane i spoj­rze­nia.

To chy­ba my - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2018, 17:37

Roz­marzły światy,
usy­pane drogą prawd,
ciszy - wątłych traw. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 6 kwietnia 2018, 21:52

W drogę wpisane

Za­wie­szo­ne w og­niu spojrzenie,
w nim chłód, cisza i włas­ne prze­bacze­nie,
trzas­ki głuche, is­krzące w górę odurze­nie.

Ula­tuje chwi­la, spa­la się zwątpienie,
w dłoniach spęka­nych, ar­kusz czasu
i bliz­ny składa­ne,
w głod­ne życia płomienie. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 lutego 2018, 20:46

Znane miejsca, tylko kroki nowe

Za­wisły wspom­nień cienie,
chłod­niejącym wzro­kiem przyzwane,
już zu­pełnie roz­my­te,
od­ległe,
tak bar­dzo wycze­kiwa­ne.

Przemówiły cicho,
od­bi­ciem echa w zmarzniętej ska­le,
zim­ne jak stal, za dłoń chwy­tane,
co­raz to bar­dziej os­tre,
z głębin wyr­wa­ne.

Przy­siadły w kręgu,
na ob­rzeżach pus­tki wpi­sane,
szep­ty zmęczo­ne im da­ne,
niedosłysza­ne, skrzętnie skry­wane.

Przed ko­lej­nym odejściem ta­jem­nicą okryte
tru­dy dro­gi no­we do światła,
i ścieżki cieni,
po­now­nie przebyte. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 09:13

Słońce, bez słów usypiane

Księżyce no­cy w pełni,
sma­ku scieżką dwóch gwiazd zdo­bione,
ich zaćmieniem,
z ciem­ni nieboskłonu poruszone.

Wys­py z nieba dla brzegów suchych strąco­ne,
rzeką rwącą i łagod­nie schnącą,
na pod­po­rach ziemi, na łukach żeber,
od [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 3 stycznia 2018, 20:45

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 24 listopada 2017, 15:55

Z czasem czymkolwiek jest – bez pytań zachodzi słońce, a wtedy…

Już nie zab­rzmi więcej ta­kie sa­mo niebo,
je­dynie to - po­ciechą no­cy w ciem­ności wkuloną,
żadną inną,
niepew­ności drogą.

Tyl­ko sa­mot­nych la­tar­ni sku­pione spoj­rze­nia,
mar­twe w kałuże wto­pione,
tną jak brzyt­wy liście,
w drogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 października 2017, 22:12

Sza­ro cichnie świat,
sęki chwil gaszą oczy,
bliz­na­mi czasu. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 5 października 2017, 19:19
Vergil

Zeszyty
 • Bliskość – Do­tyk szczęścia...

 • Chcę zrozumieć – Północ­ny wiatr...

 • Czas – Zat­rzy­manie chwil.

 • Dusza – Prze­mawia w nas.

 • Miłość – roz­szep­ta­ne ser­ce najgłośniej prze­mawia.

 • Nadzieja – Nasze pro­myki.

 • Noc – Szep­cze naj­ciszej.

 • Odpowiedzialność – Za dziś, by jut­ro było owoc­ne dla in­nych.

 • Pamieć – Skar­biec serc

 • Prawda – W każdym od­dechu.

 • Pustka – Schnąca rze­ka łez.

 • Rozdroża – Dwie ścieżki biegnące obok siebie.

 • Samotność – Gra­nica ot­warcia

 • Słowa – Trącają stru­ny ser­ca.

 • Smutek – uk­ry­ty ból.

 • Światło – Gdy je niesiemy, rozświet­la­my mrok.

 • zeszyt. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:19Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

18 maja 2018, 18:18Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 maja 2018, 18:50Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 maja 2018, 19:17Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Starzec

15 maja 2018, 17:15Vergil do­dał no­wy tek­st Starzec

15 maja 2018, 09:39Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zamilkło niebo, sreb­rem noc­nych [...]

14 maja 2018, 20:41Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 maja 2018, 20:27Vergil sko­men­to­wał tek­st Zamilkło niebo, sreb­rem noc­nych [...]

14 maja 2018, 14:22carolyna sko­men­to­wał tek­st Zamilkło niebo, sreb­rem noc­nych [...]

13 maja 2018, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Zamilkło niebo, sreb­rem noc­nych [...]