Vergil

262 teksty – auto­rem jest Ver­gil.

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 listopada 2017, 15:55

Z czasem czymkolwiek jest – bez pytań zachodzi słońce, a wtedy…

Już nie zab­rzmi więcej ta­kie sa­mo niebo,
je­dynie to - po­ciechą no­cy w ciem­ności wkuloną,
żadną inną,
niepew­ności drogą.

Tyl­ko sa­mot­nych la­tar­ni sku­pione spoj­rze­nia,
mar­twe w kałuże wto­pione,
tną jak brzyt­wy liście,
w drogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 października 2017, 22:12

Sza­ro cichnie świat,
sęki chwil gaszą oczy,
bliz­na­mi czasu. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 5 października 2017, 19:19

Na tarczy zbyt późno dla wskazówek

cza­sem bezczasem
coś pęka ni­by udręka
no­cy bez nocy

bez snów w niemocy
i czuć by się mogło
uczuć smak

tyl­ko niebo kapie
wiatr straszy a drze­wa sypią
liście

zamaszyście
bez wyt­chnienia jak czas
który przemija

os­tatnią kroplą u dna

te­go co kiedyś
wspom­niane­go dziś
u pro­gu żad­ne­go jutra 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 września 2017, 22:37

Zatrzymanie

Gaśnie os­tatni pom­ruk słońca,
za ho­ryzont cho­wa ra­miona,
upa­da dzień,
u stóp no­cy wszel­ka po­kora.

Nis­ko przy ziemi skro­pionej ros łza­mi,
bezdźwięczna cisza mil­czy,
o tym co było i cze­go nie będzie przed na­mi,
sna­mi na ja­wie, bez snu no­cami.

Już czas,
zniknąć pośród kształtów cieni,
krok po kro­ku, bez lęku,
w wie­cznej no­cy topieli.

Wysłucham raz ostatni,
niegłosu,

sierpieni. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 sierpnia 2017, 22:21

Można być nigdzie, zarazem wszędzie, a czucie przeszywać szczęściem.

Chciałbym być łagod­nym wiatrem,
który mus­ka po krańce za­pach włosów Twoich,
gdy zbyt od­ległe, zbyt zim­ne i szorstkie,
są bez­radne kon­tu­ry dłoni.

Mógłbym wte­dy czułym podmuchem,
ot­rzeć się o ciepło skroni,
i po­wiek przym­kniętych zasłonę,
na ust sma­ku rysować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lipca 2017, 18:51

Nasze krawędzie by­wają zbyt os­tre dla od­kry­tych serc. 

myśl dnia z 7 lipca 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 5 lipca 2017, 22:53

Znów kwitnie

Wiosen­ne po­wiet­rze pachnie znajomo
rostęsknieniem
co szu­mi w drzew sta­rych ramionach
uj­mujących kielichy z kwiatów

żad­ne­go z nich nie zdążyłem skraść
by wpleść ci we włosy
i roz­lać miękkość płatków u stóp

dla owoc­nych kroków

bo naj­trud­niej jest iść tam
gdzie nie ma

nas 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 maja 2017, 22:13

Czasem gwiazdy na niebie cichną, by usłyszeć…

Na­gie serce,
opar­te o szarą cerę nocy,
naj­ciszej wy­pełnia wnętrze.

Trąca nu­ty naj­czul­sze,
z wdziękiem i wdzięcznie.

Za każdy sen w którym światło się tliło,
i tlić się będzie.

Za dzień mi­niony, nies­kończo­ny,
roz­poczęty i pok­ruszo­ny, na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 maja 2017, 21:57

Gdzie chwi­la zas­ty­ga, tam też og­rze­wa bólem cza­su - od­chodze­nia cud. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 kwietnia 2017, 23:31
Vergil

Zeszyty
 • Bliskość – Do­tyk szczęścia...

 • Chcę zrozumieć – Północ­ny wiatr...

 • Czas – Zat­rzy­manie chwil.

 • Dusza – Prze­mawia w nas.

 • Miłość – roz­szep­ta­ne ser­ce najgłośniej prze­mawia.

 • Nadzieja – Nasze pro­myki.

 • Noc – Szep­cze naj­ciszej.

 • Odpowiedzialność – Za dziś, by jut­ro było owoc­ne dla in­nych.

 • Pamieć – Skar­biec serc

 • Prawda – W każdym od­dechu.

 • Pustka – Schnąca rze­ka łez.

 • Rozdroża – Dwie ścieżki biegnące obok siebie.

 • Samotność – Gra­nica ot­warcia

 • Słowa – Trącają stru­ny ser­ca.

 • Smutek – uk­ry­ty ból.

 • Światło – Gdy je niesiemy, rozświet­la­my mrok.

 • zeszyt. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 listopada 2017, 00:30marka sko­men­to­wał tek­st Zmęczony życiem, je­sien­ny tułacz wiat­ru [...]

24 listopada 2017, 15:55Vergil do­dał no­wy tek­st Zmęczony życiem, je­sien­ny tułacz wiat­ru [...]

17 października 2017, 22:12Vergil do­dał no­wy tek­st Z cza­sem czym­kolwiek jest [...]

5 października 2017, 19:19Vergil do­dał no­wy tek­st Szaro cichnie świat, sęki chwil [...]

7 września 2017, 22:27Vergil do­dał no­wy tek­st Na tar­czy zbyt późno [...]

29 sierpnia 2017, 21:17Vergil sko­men­to­wał tek­st Dla niektórych i te [...]

12 lipca 2017, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

10 lipca 2017, 21:26Vergil sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]

10 lipca 2017, 19:27Atira sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]

10 lipca 2017, 18:50Cris sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]